Arbetsmiljöpolicy

petter

[featured_image]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 127.36 KB
 • File Count 1
 • Create Date 2021
 • Last Updated 2021

Arbetsmiljöpolicy

Scandinavian Tank Storage bedriver en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker.

Företaget är medvetet om sitt arbetsmiljöansvar och bedriver verksamheten så att det med god marginal lever upp till krav som ställs i lagar och myndigheters föreskrifter samt efterlever gällande normer.  Arbetsmiljön på Scandinavian Tank Storage ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på arbetsplatsen ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas både på det personliga planet såväl som på det professionella planet i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. En trivsam och bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att företaget skall vara produktivt och konkurrenskraftigt samt vara attraktivt vid rekrytering av nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö. I varje anställds ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Inför t ex beslut om nyinvesteringar och förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, risker undersökas och konsekvenser bedömas i samverkan med de anställda och skyddsombud. Åtgärder skall därefter vidtas för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt.

Uppföljningsbara mål för arbetsmiljön:

 • antal sjukdagar/sjukskrivningar på grund av arbetsmiljöproblem: skall vara 0
 • antal olyckor på arbetsplatsen: skall vara ett minimum och alla tillbud/avvikelser skall rapporteras på för ändamålet avsedd blankett
 • antal incidenter där anställd exponeras för petroleumprodukt: skall vara 0
 • Antal personer som uppger att de trivs på sitt arbete vid utvecklingssamtalet: samtliga
 • Låg personalomsättning: 1 person/år
 • Personalen utnyttjar friskvårdsbidrag: samtliga Detta dokument skall vid revidering skrivas ut och ersätta befintligt dokument i pärm märkt ”Rutiner och Instruktioner”.

Attached Files

File
A1 104 Arbetsmiljöpolicy.pdf